Leidimų darbams atlikti išdavimo tvarka

Dėl leidimų darbams atlikti kreiptis į VĮ "Utenos regiono keliai" techninį ir projektų rengimo skyrių.

Taip pat užpildytus prašymus galima siųsti šiais el. pašto adresais: j.grikepeliene@urk.lt, l.gaidyte@urk.lt arba d.butkiene@urk.lt

 

Prašymas gauti leidimą eismui riboti.

 

Mokėjimo už leidimą riboti eismą rekvizitai:

AB "Swedbank"

Banko kodas: 73000

Sąskaita: LT247300010112394300

Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM

Gavėjo kodas: 188659752

Įmokos kodas: 7850

Mokėjimo paskirtis: Mokestis už eismo ribojimą

 

 

Ištrauka iš LR Susisiekimo ministro 2005-11-4 įsakymo Nr.3-488 „ Dėl mokesčio už eismo ribojimą mokėjimo, administravimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo":

MOKESČIO UŽ EISMO RIBOJIMĄ MOKĖJIMO, ADMINISTRAVIMO IR KONTROLĖS TVARKOS APRAŠAS
1. Šis Mokesčio už eismo ribojimą mokėjimo, administravimo ir kontrolės tvarkos aprašas (toliau vadinama-Aprašas) nustato mokesčio už eismo ribojimą magistraliniuose, krašto, rajoninės reikšmės keliuose dirbantį vairius darbus keliuose, kelių juostose ar jų apsaugos zonose, rengiant įvairius masinius (pvz., sporto ir kitus) renginius, kai ribojamas ar uždaromas eismas, mokėjimo, administravimo ir kontrolės tvarką.
2. Mokestis už eismo ribojimą mokamas į teritorinių valstybinių mokesčių inspekcijų biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą pagal įmokos „Mokestis už eismo ribojimą“ 7850 kodą, vadovaujantis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymu Nr.V-57/1B-160 „Dėl Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo" (Žin., 2003, Nr.23-982; 2004, Nr. 185-6873).
3. Mokesčio už eismo ribojimą dydis kiekvienu konkrečiu atveju nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo (Žin., 2000, Nr. 92-2873; 2004, Nr. 171-6302) 5 priedėlyje nustatytais tarifais, atsižvelgiant į darbų pobūdį, darbų ir renginių trukmę ir kita.
4. Mokestis už eismo ribojimą valstybinės reikšmės keliuose nemokamas:
4.1. kai darbai atliekami iš Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų;
4.2. įrengiant, rekonstruojant ar taisant (remontuojant) melioracijos sistemas kelių apsaugos zonoje, kai nepažeidžiama kelio sankasa ir (ar) kiti kelio statiniai.
5. Asmenys, norėdami magistraliniuose, krašto ar rajoninės reikšmės keliuose, kelių juostose ar jų apsaugos zonose atlikti įvairius darbus arba rengti renginius, dėl ko turi būti ribojamas eismas, kreipiasi į Susisiekimo ministerijos įsteigtą valstybės įmonę, kuri tą kelią valdo, naudoja ir juo disponuoja įstatymų nustatyta tvarka (toliau vadinama - kelio valdytojas).
6. Kelio valdytojas, įsitikinęs, kad gauti Kelių priežiūros tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 155 (Žin., 2004, Nr. 25-771), nurodyti dokumentai, leidžiantys dirbti įvairius darbus kelio juostoje ar kelio apsaugos zonoje bei statyti, ir vadovaudamasis Aprašo 3 punkte nustatyta tvarka, apskaičiuoja mokesčio už eismo ribojimą konkretų dydį ir, asmeniui sumokėjus šį mokestį į Aprašo 2 punkte nurodytą sąskaitą ir pateikus tai patvirtinantį dokumentą, per 2 darbo dienas išduoda leidimą riboti eismą.
7. Kelio valdytojai, išduodami leidimą riboti eismą, ir asmenys, atliekantys įvairius darbus arba rengiantys renginius magistraliniuose, krašto ar rajoninės reikšmės keliuose, kelių juostose ar jų apsaugos zonose, dėl ko turi būti ribojamas eismas, vadovaujasi Kelių priežiūros tvarkos 34-38 punktų reikalavimais.
8. Asmenys turi teisę mokestį už eismo ribojimą mokėti įvairiais atsiskaitymo būdais.
9. Kelio valdytojas kontroliuoja, ar asmenys, ribodami eismą (atlikdami įvairius darbus arba rengdami renginius) magistraliniuose, krašto ar rajoninės reikšmės keliuose, kelių juostose ar jų apsaugos zonose, turi dokumentus, patvirtinančius apie sumokėtą mokestį, ir reikalingą leidimą.

Atnaujinta: 2017. 01. 02